Meest-gestelde-vragen

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dat uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Ultimate Benificial Owners) verplicht tot registratie van hun persoonsgegevens. Het was de bedoeling dat de verplichte UBO-registratie op 10 januari 2020 van start zou gaan, maar die deadline is niet gehaald. Momenteel is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de UBO-registratie wordt nu verwacht in het voorjaar van 2020. U zal dan aan deze verplichting moeten voldoen als u kwalificeert als UBO. Dat is het geval als u uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar bent van - of zeggenschap hebt over - onder meer een bv, nv, stichting of vereniging, maar ook van en over een maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. 

Lees hieronder verder wat een UBO inhoud en voor u betekend;

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). In de regel geldt dat natuurlijke personen kwalificeren als UBO als zij middels aandelen of stemrechten direct of indirect een belang van meer dan 25 procent in een onderneming houden of anderszins directe controle uitoefenen. Wanneer er geen UBO kan worden gevonden via bovenstaande methode zal het hoger leidinggevend personeel als UBO worden aangemerkt.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie de uiteindelijke leiding heeft bij juridische entiteiten in Nederland. Het UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

• bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
• overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
• personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
• rederijen;
• Europese naamloze vennootschappen (SEs);
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
• Europees economisch samenwerkingsverbanden.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

• beursgenoteerde vennootschappen;
• eenmanszaken;
• publiekrechtelijke rechtspersonen;
• verenigingen van eigenaren;
• enkele historische rechtspersonen;

Fonds voor gemene rekening en Trustfondsen

Voor fondsen voor gemene rekening en trusts komt nog een apart wetsvoorstel. Deze zullen dus uiteindelijk ook onder de UBO-registratieplicht vallen.

Welke gegevens zijn openbaar?

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Toegang tot het register wordt alleen geboden aan personen die zich vooraf hebben geïdentificeerd en je krijgt inzicht in hoe vaak jij bent opgezocht in het register. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

• voornaam en achternaam;
• geboortemaand en -jaar;
• nationaliteit;
• woonstaat;
• aard en omvang van het economische belang van de UBO. Er zal hierbij met bandbreedtes worden gewerkt van meer dan 25-50%, 50-75% en 75-100%.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.
• BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
• geboortedag;
• geboorteland en –plaats;
• woonadres;
• afschrift van geldig identiteitsdocument;
• afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Privacy

Het register valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is. In uitzonderlijke gevallen kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een onevenredig risico op kidnapping of geweld. Ook wanneer de geregistreerde minderjarig of handelingsonbekwaam is kan hier een beroep op worden gedaan.

Sancties

Op overtreding van de verplichting tot het inschrijven en bijhouden van de gegevens van de UBO in het Handelsregister staan zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke sancties. Zo kan het overtreden van de registratieplicht resulteren in een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete oplopend tot € 20.750,-. Daarnaast kan de minister een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen.

Wat moet ik doen?

Voorlopig hoeft u nog niets te doen. Momenteel is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de UBO-registratie wordt nu verwacht in het voorjaar van 2020. Wanneer het UBO register wordt ingevoerd moeten we de UBO van uw onderneming(en) bepalen en de benodigde gegevens registreren bij de KvK. Desgewenst willen wij u graag helpen met de registratie van de UBO van uw onderneming.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ...

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Subsidie voor monumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of over de (eventuele) gevolgen van het UBO-register voor uw situatie, dan kunt u contact opnemen met de heer M.L (Marnick) Gieles (Belastingadviseur)

op +31 20 -644 75 41 of per e-mail op mgieles@spaargarenaccountants.nl

© 2020 Spaargarenaccountants