Meest-gestelde-vragen

Arbowet gewijzigd:
wat verandert er voor u?

Inleiding

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft u twee verplichtingen ten aanzien van uw werknemers. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken en zonder schade voor hun gezondheid. Die verplichting heeft u ook ten aanzien van door u ingehuurde krachten. Daarnaast moet u samen met de arbodienst uw zieke werknemers adequaat naar herstel begeleiden. Per 1 juli 2017 zijn daar nieuwe verplichtingen bijgekomen door wijziging van de Arbowet. Welke en wanneer u contracten hierop moet aanpassen, leest u hierna. Tot slot geven we u nog twee belangrijke tips.

Instemming OR of personeelsvertegenwoordiging bij keuze preventiemedewerker

U moet zich bij uw arbobeleid laten bijstaan door minimaal één deskundige werknemer (de ‘preventiemedewerker’). Hij/zij houdt zich bezig met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Nieuw is dat een eventueel aanwezige ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de keuze voor de persoon van preventiemedewerker en zijn/haar positie. De preventiemedewerker wordt minimaal betrokken bij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en bij de uitvoering van de maatregelen daaruit. Ook werkt hij/zij samen met de bedrijfsarts, arbodienst en met onder meer OR, PVT of - bij ontbreken daarvan - met andere, belanghebbende werknemers.

Andere rol bedrijfsarts arbodienst

De bedrijfsarts krijgt een andere, meer adviserende rol. Naast de bestaande verzuimbegeleiding en samenwerking met de preventiemedewerker, adviseert hij/zij u over het algemeen beleid inzake preventie van arbeidsongevallen en gezondheidsklachten. Ook adviseert de bedrijfsarts over en toetst hij/zij de RI&E. Daarnaast:
·       meldt de bedrijfsarts beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB);
·       moet hij/zij vrij bezocht kunnen worden door werknemers – ook als zij niet ziek zijn - en stelt hij/zij hen in de gelegenheid om periodiek een onderzoek te ondergaan, gericht op het voorkomen en beperken van gezondheidsrisico’s;
·       mag de bedrijfsarts – ook buiten u om – elke arbeidsplaats in het bedrijf bezoeken en hierover overleg plegen met de preventiemedewerker, OR, PVT of uw werknemers;
·       moet de bedrijfsarts een verzoek om een andere bedrijfsarts te raadplegen voor een second opinion honoreren van een werknemer die het niet eens is met zijn/haar advies, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.
·       moet een bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben.

Aanpassen contracten

Hoe de bedrijfsarts de taken uitvoert, legt u vast in de contracten met de arbodienst. Bestaande contracten moeten dan ook worden aangepast. Bestond uw contract echter al op 30 juni 2017, dan heeft u daarvoor nog tot 1 juli 2018 de tijd. Maar kom tijdig in actie. Bent u te laat, dan volgt een boete.
Verlengingen van bestaande contracten met arbodiensten worden als ‘nieuwe’ contracten gezien.

Twee tips tot slot

Veel van de kosten voor de nieuwe verplichtingen komen voor uw rekening. Maak daarom met de arbodienst afgebakende en op uw bedrijf gerichte afspraken. Maak, gelet op de privacywetgeving, ook afspraken met de arbodienst over de uitvraag en aanlevering van gegevens die u nodig heeft om financiële voordelen, zoals de no-risk polis en -  in 2018 - de loonkostenvoordelen, te benutten.

Meer weten?

Wenst u advies, bijstand of heeft u meer informatie nodig om aan de nieuwe arboverplichtingen te voldoen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ...

Subsidie voor monumentenpand zonder woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

Subsidie voor monumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de ...

© 2020 Spaargarenaccountants