Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Nieuwsbrief mei 2022

Deze digitale nieuwsbrief staat vol met handige tips en actiepunten voor de ondernemer, de DGA, de werkgever en de werknemers. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

Tips voor de ondernemer

Laatste kans voor vaststellingsverzoek eerste drie TVL-periodes

Hebt u tussen 1 juni en eind september 2020, het laatste kwartaal van 2020 en/of het eerste kwartaal van 2021 gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan had u in 2021 uw werkelijke omzet moeten doorgeven aan de RVO om de definitieve TVL over die periodes vast te stellen. Als u dit niet hebt gedaan, krijgt u nog een laatste kans om dit alsnog te doen. U kunt de benodigde informatie namelijk nog tot uiterlijk 10 juni 2022 doorgeven aan de RVO. Als u dit niet tijdig hebt gedaan, wordt de omzet ambtshalve bepaald op grond van gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Vervolgens berekent de RVO de definitieve TVL-subsidie.

Tip
Wilt u voorkomen dat u de ontvangen TVL moet terugbetalen? Zorg er dan voor dat u uiterlijk 10 juni a.s. uw werkelijke omzet hebt doorgegeven aan de RVO.

Meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021

Hebt u in de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 TVL (Q3) ontvangen? U krijgt dan tussen 16 mei en 10 juni a.s. een vaststellingsverzoek van de RVO. U hebt daarna tot en met 1 augustus 2022 de tijd om uw werkelijke omzet in de Q3-periode door te geven aan de RVO. Daarmee hebt u meer tijd gekregen om dit te doen; eerst moest u dit namelijk uiterlijk 30 juni 2022 hebben gedaan. Reden hiervoor is dat de RVO eerst alle TVL-aanvragen wil verwerken. De TVL-regeling stopt op 30 juni 2022. Dan moeten alle aanvragen zijn afgehandeld. Nederland mag namelijk op grond van Europese regels na 30 juni geen TVLsteun meer verlenen. Wel mogen daarna nog vaststellingsverzoeken worden verwerkt voor de definitieve afhandeling van de TVL.

Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geëindigd. U moet weer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Hebt u van het uitstel gebruikgemaakt, dan hebt u van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van uw openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn helaas fouten geslopen. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt u in juli 2022 een nieuw overzicht met de openstaande coronaschulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente. Daarbij wordt tevens het maandbedrag vermeld dat u vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar zult moeten terugbetalen. Er is een kans dat de terugbetalingstermijn nog wordt verlengd. De Tweede Kamer heeft daar namelijk om verzocht. Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een generieke verlenging van de terugbetalingstermijn, maar laat het aan de Tweede Kamer om hierover te beslissen. Dat was op het moment van schrijven van deze bijdrage nog niet gebeurd.

Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022

In februari jl. berichtte de Belastingdienst dat de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb) 2022 volledig onder het bijzonder uitstel van betaling konden vallen. De Belastingdienst is hier inmiddels op teruggekomen. Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moet u tijdig betalen. Dit geldt ook voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 als de uiterste betaaldatum van de eerste termijn op of na 1 april 2022 ligt. Deze aanslagen vallen dus niet onder het bijzonder uitstel van betaling en worden niet meegenomen in de betalingsregeling die op 1 oktober 2022 start. Ook moet u weer tijdig betalen op aanslagen waarvoor op of na 1 april 2022 aangifte wordt (is) gedaan.

Wees op tijd met omzetten oudedagsreserve in lijfrente voor premieaftrek in 2021

Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2021 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2021 als u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2022 heeft betaald. Het is toegestaan om in het jaar waarin u uw onderneming staakt, nog een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag moet u dan wel mede gebruiken voor een lijfrente. Ook aan de overige voorwaarden voor toevoeging aan de oudedagsreserve moet u hebben voldaan. Vraag uw adviseur of u hieraan voldoet.

Is schuldsanering een optie?

Misschien verwacht u niet aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Schuldsanering zal dan mogelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw ondernemingdaarna weer levensvatbaar wordt. Daarvoor bestaan inbeginsel twee mogelijkheden: minnelijke sanering of via een zogenoemde WHOA-procedure. Bij een minnelijke (ook wel onderhandse) schuldsanering, maakt u 1-op-1 afspraken met uw schuldeiser(s) om tot minder financiële druk te komen. Nadeel van deze vorm van sanering is dat vaak een deel van de schuldeisers niet zal willen meewerken, of alleen wil meewerken als alle schuldeisers meewerken. Het alternatief is het WHOA-schuldsaneringstraject. WHOA staat voor de Wet homologatie onderhands akkoord. Het is een formeel traject waarbij de nietwelwillende schuldeisers door een rechter gedwongen kunnen worden om alsnog akkoord te gaan met een schuldsanering.

Afhankelijk van de situatie zijn er, met name voor u als IB-ondernemer nog andere mogelijkheden om tot schuldsanering te komen. U kunt hierbij denken aan de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen), de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige).

Tip
Schuldsanering is vrijwel niet mogelijk zonder financiële middelen en juridische begeleiding. Bovendien kost het veel tijd en moeite: een schuldsaneringstraject duurt al gauw tussen de 3 en 9 maanden. Laat u daarom tijdig informeren en adviseren over schuldsanering als (reële) oplossing voor uw betalingsprobleem.

Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021

Heeft u uw onderneming in 2021 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2022 hebt betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid, of de staking het gevolg is van uw overlijden en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen.

Nieuwe subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal

Op 9 mei 2022 is het loket geopend van de nieuwe Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) Retrofit. Deze subsidieregeling is bedoeld om de stikstofuitstoot in de bouw terug te dringen. Bouwbedrijven in Nederland die hun bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen emissiearm of zelfs emissieloos (laten) maken, kunnen voor de ombouwkosten subsidie krijgen. Het subsidiebedrag bedraagt voor het mkb maximaal 50% (andere bedrijven 40%) van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig. Het maximale subsidiebedrag per ombouw bedraagt € 300.000.

Ondernemersloket sancties Rusland

Drijft u handel met Rusland? In dat geval heeft u te maken met de gevolgen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd. U kunt bijvoorbeeld niet meer leveren aan uw afnemers in Rusland, omdat uw goederen onder de exportcontrole vallen. Ook weet u wellicht niet voor welke bedrijven en personen de sancties precies gelden. Enkele banken zijn bovendien afgesloten van het betalingssysteem SWIFT. Hierdoor zijn betalingen naar deze banken niet mogelijk. Daar komen allerlei logistieke problemen nog eens bij. Om uw vragen te beantwoorden en voor het verkrijgen van actuele informatie en advies is het Ondernemersloket sancties Rusland geopend. Ook vindt u er antwoorden op de meest gestelde vragen.

Betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb verkort

Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en levert u goederen of verricht u diensten aan grote ondernemingen? U moet dan mogelijk ongewenst lang wachten op de betaling. Dit blijkt ook uit de (anonieme) meldingen die zijn gedaan bij het meldpunt van de Autoriteit Consument & Markt over het betaalgedrag van grote ondernemingen. Dat komt mede door de uitzonderingsmogelijkheid die de huidige wettelijke regeling biedt voor incidentele complexe situaties. In de praktijk gebruiken grote ondernemingen deze uitzondering om toch langere betaaltermijnen met hun mkb-schuldeisers af te spreken. Die grote afnemer is vaak heel belangrijk voor u, dus u kunt zich hier moeilijk tegen verzetten. U bent in wezen de grote onderneming renteloos aan het voorfinancieren, terwijl u zelf in de problemen komt. Maar het goede nieuws is dat hierin binnenkort verandering komt. De maximale betaaltermijn die grote ondernemingen mogen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers, wordt namelijk verkort van 60 naar 30 dagen. De betaaltermijn wordt daarmee gelijk aan die van de overheid en geldt na inwerkingtreding van de wet direct voor nieuwe overeenkomsten. Voor bestaande overeenkomsten wordt de verkorting van de betaaltermijn van toepassing op overeenkomsten die bestaan 1 jaar na het tijdstip waarop de wet in werking treedt. De wet treedt in werking op 1 juli 2022.

Tips voor de DGA

Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog

De grens waarboven u vanaf 2023 box-2-belasting moet betalen over schulden bij uw eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is daarom aangepast. Dit wetsvoorstel is al in 2020 ingediend, maar werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen vennootschap zijn uitgezonderd van deze maatregel. Daarna moet u een hypotheekrecht verstrekken aan uw eigen bv om onder deze uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die u bent aangegaan voor de woning die u als hoofdverblijf gebruikt en dus niet schulden die u bent aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Tip
Leent u meer dan € 700.000 (niet zijnde eigenwoningschulden) van uw eigen bv? Begin dan tijdig met het aflossen van uw schulden. Eind 2023 wordt de hoogte van uw schulden bij de eigen bv voor het eerst getoetst. Zorg ervoor dat u dan uw schuldenlast hebt teruggebracht tot maximaal € 700.000.

UBO-deadline verstreken - wat nu?

Vennootschappen, maar bijvoorbeeld ook stichtingen en verenigingen, hadden uiterlijk 27 maart 2022 hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Op die dag waren de gegevens van bijna 38% van het totale aantal registratieplichtigen ook daadwerkelijk in het register opgenomen. De vraag is nu wat er gaat gebeuren in het geval u (nog) niet aan de registratieplicht hebt voldaan.

Handhaving
Minister Kaag heeft hierover duidelijkheid gegeven. Voordat er een boete of een andere sanctie wordt opgelegd, zal het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst (BEH) u eerst nog een laatste brief sturen. Daarin krijgt u twee weken de tijd om alsnog aan uw registratieplicht te voldoen. Als u hieraan na deze termijn nog niet hebt voldaan, bent u in overtreding. BEH kan dan een boete of dwangsom opleggen. De boete is gemaximeerd tot € 22.500; de dwangsom is niet gemaximeerd. Bent u het niet eens met de boete, dan leest u in de boetebeschikking hoe u bezwaar kunt (laten) maken. Wordt uw bezwaar afgewezen dan kunt u daartegen beroep aantekenen. Hoe? Dat leest u in de beschikking op het bezwaar. Het aantal niet-geregistreerden is echter veel hoger dan was verwacht, waardoor er te weinig capaciteit beschikbaar is voor de handhaving. Daarom geeft het BEH  voorrang aan handhaving op díe vennootschappen waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Dat neemt niet weg dat ook de overige registratieplichtigen de gegevens van hun UBO’s moeten inschrijven. Zij zijn niet vrijgesteld. De handhaving op deze groep zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

Tip
Voldoe alsnog zo spoedig mogelijk aan uw registratieplicht, mocht u dat nog niet hebben gedaan en voorkom een boete.

Tips voor werkgevers en werknemers

Loket definitieve vaststelling NOW 5.0 open

Het loket bij het UWV voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 5.0 (zevende aanvraagperiode) gaat op 1 juni 2022 open. De zevende aanvraagperiode betreft het NOW-voorschot dat u over de periode november en december van 2021 hebt ontvangen. U kunt voor het aanvragen van de definitieve vaststelling weer gebruikmaken van een speciaal formulier. U kunt de aanvraag doen tot en met 22 februari 2023. Dat lijkt nog ver weg, maar zorg ervoor dat u de benodigde documenten tijdig verzamelt en meestuurt. Als u een accountantsverklaring of derdenverklaring moet bijvoegen, moet uw accountant of financieel adviseur bovendien voldoende tijd hebben om deze verklaring op te stellen. Als u de definitieve berekening niet op tijd aanvraagt, loopt u het risico dat u het ontvangen NOW-voorschot volledig moet terugbetalen. De aanvraag voor de definitieve berekening van NOW 6.0 (achtste en tevens laatste NOW-periode) kan vanaf 3 oktober 2022 worden ingediend tot 2 juni 2023.

Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Uit rechtspraak blijkt echter dat dit standpunt juridisch niet houdbaar is. Het gewijzigde (juiste) standpunt houdt in dat er geen sprake is van een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst zolang de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden niet wijzigen, of er geen aparte arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen. De lage WW-premie blijft dan van toepassing. Het gewijzigde standpunt geldt voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Wat te doen met al betaalde premies
Hebt u in bovenstaande situatie in 2020 en 2021 de hoge WW-premie betaald? Dan kunt u de te veel betaalde premie terugkrijgen door de aangiften loonheffing over 2020 en 2021 te corrigeren. Vanaf 2023 wordt de regeling aangepast. Met een extra voorwaarde wordt geregeld dat voor arbeidsovereenkomsten waarin meer dan één arbeidsomvang is overeengekomen, de hoge WW-premie geldt vanaf het moment dat u en uw werknemer deze meerdere arbeidsomvangen met elkaar bent overeengekomen.

Vergoedingen voor laadpaal en elektriciteit auto van de zaak

Als u een elektrische auto ter beschikking stelt, wilt u mogelijk ook een laadpaal bij de werknemer thuis plaatsen of de kosten daarvan vergoeden. Deze voordelen zitten al in de bijtelling privégebruik auto verwerkt en zijn geen loon. Dit geldt ook voor de elektriciteit en de eventueel benodigde aanpassingen in de meterkast en een meter om het verbruik te meten. Als u de laadpaal na afloop van het dienstverband niet terugvordert of geen elektrische auto meer aan de werknemer ter beschikking stelt, dan is de achtergebleven laadpaal belast als loon in natura.

Start betaald ouderschapsverlof

Werknemers hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan minimaal 1 tot maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering krijgen van het UWV. Het verlof kan flexibel worden opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind of binnen 1 jaar na opname van het stief-, pleegof adoptiekind in het gezin, mits het kind nog geen 8 jaar oud is. Werknemers kunnen de niet opgenomen werkweken van het betaald ouderschapsverlof nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof. De uitkering van het UWV bedraagt maximaal 70% van het maximumdagloon (€ 228,76 bruto per dag).

Aanvraag en uitbetaling
U als werkgever vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof voor uw werknemer aan bij het UWV via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal of via Digipoort. De uitkering is een WAZO-uitkering die u achteraf kunt aanvragen. Dat wil zeggen nadat de werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van zijn of haar werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Mocht u geen aanvraag kunnen doen via deze kanalen, dan kunt u het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’ downloaden. U geeft bij de aanvraag aan of het UWV de uitkering aan u of direct aan uw werknemer moet uitbetalen. De uitkering wordt in maximaal 3 delen uitbetaald. Het eerste betaalverzoek doet u tegelijk met de aanvraag. Daarna kunt u nog 2 betaalverzoeken doen.

Loon doorbetalen bij uitval uit passende arbeid na wachttijd WIA?

Een arbeidsongeschikte werknemer met arbeidsmogelijkheden kan passende arbeid verrichten – ook na 104 weken van arbeidsongeschiktheid, wanneer de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is geëindigd. Maar dit betekent niet dat er bij uitval uit die ‘passende’ arbeid voor u een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling bij ziekte ontstaat. Dat is namelijk alleen het geval als de nieuwe arbeid duurzaam passend is en er een wezenlijke verandering van taken met een gewijzigde beloning of arbeidsduur of arbeidsvoorwaarden heeft plaatsgevonden, waardoor de eerder overeengekomen (‘bedongen’) arbeid is gewijzigd. De hoogste rechter in de sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep heeft om die reden bepaald dat het enkele feit dat het UWV arbeid ‘passend’ vond, niet betekent dat er een nieuwe loondoorbetalingsplicht is ontstaan.

Geen verbod meer op nevenwerkzaamheden, tenzij…

Vanaf 1 augustus 2022 mag u een werknemer niet meer verbieden om ook ergens anders te werken. Het bedingen van een verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is dan namelijk wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk verbod is dan nietig, dat wil feitelijk zeggen dat het geacht wordt nooit te hebben bestaan. Maar als u er een rechtvaardigingsgrond voor heeft, blijft een dergelijk verbod wel mogelijk. Werkt een werknemer niet heel veel en moet hij of zij elders kunnen werken om extra inkomen te genereren? Dan is een verbod niet te rechtvaardigen. Maar in voltijdscontracten zijn dergelijke verboden over het algemeen om diverse redenen goed te rechtvaardigen. Zo heeft u er financieel en organisatorisch belang bij om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Naarmate een werknemer ook elders (veel) werkt, kan hij of zij te weinig rust krijgen en daardoor eerder uitvallen met klachten. Dit kan bovendien leiden tot onveilige situaties op de werkvloer. Ook kan de bescherming van uw bedrijfsinformatie en -geheimen een geldige rechtvaardigingsgrond zijn voor een nevenwerkzaamhedenverbod. Bovendien hebben u én uw werknemer te maken met een boeterisico op grond van de Arbeidstijdenwet als de werknemer te veel werkt en/of u dat mogelijk maakt of onvoldoende verhindert.

Praktische uitwerking
De rechtvaardiging voor het nevenwerkzaamhedenverbod neemt u na 1 augustus 2022 bij voorkeur op in of bij de arbeidsovereenkomst. Maar u mag de rechtvaardigingsgrond(en) ook nog inroepen en aantonen, zodra de werknemer op een later moment de nietigheid van het verbod inroept.

Tip
Zijn de rechtvaardigingsgronden schriftelijk vastgelegd en kunnen deze wijzigen? In dat geval doet u er goed aan om deze bij te werken of van tijd tot tijd te checken: is (zijn) de rechtvaardigingsgrond(en) nog aan de orde? Of is er misschien sprake van nieuwe gronden?

Premievordering pensioenfonds met terugwerkende kracht

Als een pensioenfonds een onderneming op het spoor komt die zich aan verplichte aansluiting heeft onttrokken, kan het pensioenfonds met terugwerkende kracht pensioenpremies vorderen van die onderneming. Dit is inmiddels wel duidelijk. Maar hoever gaat die terugwerkende kracht dan? Je hoort vaak dat die is begrensd op vijf jaar. Pensioenfondsen kunnen ook verder teruggaan, zeker als er sprake is van onrechtmatig handelen door de werkgever. De reden: het ligt op de weg van de werkgever om zich vanaf het eerste moment te melden bij het pensioenfonds.

Tip
Laat periodiek controleren of de activiteiten van uw onderneming niet onder een verplicht pensioenfonds vallen. Met name bij een tussentijdse wijziging van activiteiten is een check op z’n plaats.

Tips voor elke belastingbetaler

Jubelton al in 2023 omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt waarschijnlijk al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 27.231. Daartoe wordt op Prinsjesdag een voorstel ingediend bij het Belastingplan 2023. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt gelijk aan het bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. De jubelton kan ook door anderen dan de ouders worden geschonken. Niet iedere begiftigde kan echter van deze vrijstelling gebruikmaken. De begiftigde (of zijn/ haar partner) moet namelijk ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar oud zijn. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee.

Tip
Overweegt u om uw (klein)kind financieel te ondersteunen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning? Dit jaar is het laatste jaar, waarin de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling van € 106.671 nog kan worden geclaimd.

Stand van zaken herstel box-3-heffing

De box-3-heffing moet over het werkelijk rendement van de vermogensbestanddelen worden geheven, besliste de Hoge Raad eind vorig. Daarmee moet er een einde komen aan de bestaande heffingsmethodiek van box 3 (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) en moet aan belastingplichtigen rechtsherstel worden geboden over de jaren 2017 – 2022. Voor de toepassing van dit rechtsherstel heeft het kabinet gekozen voor een forfaitaire spaarvariant. Deze variant biedt compensatie van de box-3-heffng over de spaarrente, waarbij de rente vrijwel op 0% wordt gesteld en de heffing op beleggingen ongewijzigd blijft.

Wie wordt er gecompenseerd?
Het kabinet compenseert voorlopig alleen belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de opgelegde IB-aanslagen 2017-2020 en belastingplichtigen van wie de aanslagen over deze jaren op 24 december 2021 (datum Hoge Raad-uitspraak) nog niet onherroepelijk vaststonden of aan wie nog geen aanslag was opgelegd. Behoort u tot de groep die tijdig bezwaar heeft gemaakt, dan krijgt u uiterlijk voor 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel. Vanaf medio september 2022 wordt gestart met het herstel van de aanslagen 2017-2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Het herstel van aangiften 2017-2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd, start vanaf medio oktober 2022. Behoort u tot een van deze groepen, dan hoeft u ook niets te doen, ook u ontvangt automatisch rechtsherstel. Hebt u geen tijdig bezwaar gemaakt tegen de aanslagen over 2017-2020 en staan deze aanslagen al onherroepelijk vast? In dat geval krijgt u (nog) geen rechtsherstel. Het kabinet wacht eerst een uitspraak af van de Hoge Raad in een andere box-3-procedure. Die uitspraak wordt in het najaar verwacht. In deze zaak staat de vraag centraal of een belastingplichtige die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt toch recht heeft op rechtsherstel.

Aanslagen 2021 en 2022
Er worden nu geen definitieve aanslagen verstuurd aan belastingplichtigen met box-3-vermogen. Alleen als verjaring dreigt of als u als belastingplichtige daarbij belang hebt, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Voor het jaar 2021 ontvangen alle belastingplichtigen met box-3-vermogen rechtsherstel. Binnenkort worden de voorlopige aanslagen IB 2021 gefaseerd opgelegd, waarbij nog geen rekening wordt gehouden met het rechtsherstel. Dat gebeurt pas bij het opleggen van de definitieve aanslagen. De definitieve aanslagen IB 2022 worden volgens het reguliere aanslagproces in 2023 opgelegd.

Overbruggingswet 2023 en 2024
Voor de belastingjaren 2023 en 2024 komt er een overbruggingswet die op de forfaitaire spaarvariant is gebaseerd. Deze wet vervangt het bestaande box-3-stelsel en zal op Prinsjesdag worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Vanaf 2025
Vanaf 2025 wordt de box-3-heffing een vermogensaanwasbelasting. Daarbij worden de waardeontwikkelingen van de vermogensbestanddelen in de box-3-heffing betrokken. Waarschijnlijk wordt over een paar maanden een conceptwetsvoorstel aangeboden voor een internetconsultatie. Daarna zou het wetsvoorstel voor het zomerreces van 2023 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend. Kortom wordt vervolgd.

Verduurzaam uw verhuurde woningen met subsidie

Er is goed nieuws voor private verhuurders van woningen. U kunt onder voorwaarden gebruikmaken van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) om te investeren in verduurzaming van uw woningen. U komt hiervoor in aanmerking als u maximaal 100 gereguleerde woningen verhuurt of u verhuurt gereguleerde woningen boven de liberalisatiegrens (maximaal € 763,47). De maximale subsidie bedraagt € 6.000 per woning en € 400.000 per verhuurder. De subsidie wordt verstrekt voor ten minste twee maatregelen en voor een energieadvies in combinatie met twee andere energiebesparende maatregelen of onderhoud. De regeling loopt tot en met 2025.

Energieprijzen tijdelijk omlaag

Het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming wordt op 1 juli 2022 verlaagd van 21% naar 9%. Op 1 april 2022 is de accijns op benzine, diesel, LPG en LNG (vloeibaar natuurlijk gas) al tijdelijk verlaagd met 21%. Hierdoor is het accijnstarief op benzine met 17,3 cent per liter en dat van diesel met 11,1 cent per liter verlaagd. Dit komt neer op een verlaging van € 9,42 per tank benzine en € 6,04 per tank diesel (van ongeveer 55 liter). Ook de accijns op LPG (waaronder vloeibare propaan en butaan) en LNG is met 4,4 cent per liter verlaagd. De tijdelijke btw- en accijnsverlaging duren tot en met 31 december 2022.

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om in een levenstestament zaken vast te leggen voor het geval ze niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Het grote voordeel van het opstellen van een levenstestament is dat u niet alleen zelf bepaalt wie uw belangen mag behartigen, maar ook onder welke voorwaarden. Een aantal zaken kunt u in een zelf opgesteld document vastleggen, maar zo gauw het financiële zaken betreft, volstaat eigenlijk alleen een notariële volmacht. Als u wilsonbekwaam wordt en u hebt niet vooraf uw zaken geregeld in een levenstestament, dan biedt de wet zelf een regeling via bewindvoering, mentorschap of zelfs curatele. Wat zijn de verschillen tussen deze regelingen?

Bewindvoering
De bewindvoerder behartigt uw financiële belangen als u daar door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet meer toe in staat bent. Dit betekent dat de bewindvoerder ook beslissingen neemt over uw vermogen. In een boedelbeschrijving wordt vastgelegd welke van uw bezittingen onder het bewind vallen. De bewindvoerder staat onder toezicht van de rechter en hij of zij moet bovendien voor heel veel zaken vooraf toestemming vragen aan de rechter.

Mentorschap
Wanneer iemand benoemd is tot uw mentor, dan behartigt deze persoon uw persoonlijke belangen die niet over financiële zaken gaan. U moet hierbij denken aan uw verzorging, verpleging, begeleiding of beslissingen rond medisch handelen.

Curatele
De regeling van curatele is er voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen helemaal niet meer zelf kunnen behartigen. Wanneer u onder curatele wordt gesteld, verliest u uw handelingsbekwaamheid. U mag dan niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. De curator behartigt in dat geval zowel uw financiële als uw persoonlijke zaken.

Let op
Curatele wordt alleen uitgesproken als de rechter van mening is dat de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie van deze twee) niet voldoende bescherming bieden.

Voortaan register en kwaliteitseisen voor incassobureaus

Niet alle incassobureaus houden zich aan de regels. Zij kunnen er nare praktijken op nahouden om u te laten betalen. Maar daar komt binnenkort verandering in met de inwerkingtreding van een nieuwe wet, die door Tweede en daarna door de Eerste Kamer is aangenomen. Incassobureaus moeten zich dan laten registreren en hun incassowerkzaamheden moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Zo moeten zij vakmanschap leveren, een klachtenregeling hebben en heldere informatie verstrekken aan schuldeisers én mensen met schulden. Bureaus die voldoen aan de gestelde eisen, worden ingeschreven in het incassoregister dat openbaar wordt en gratis raadpleegbaar. Zo kan iedereen in één oogopslag zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet. Ook komt er toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

Belang schuldeisers
Naast de bescherming van mensen met schulden, hebben ook schuldeisers baat bij de nieuwe wetgeving, omdat zij dan niet meer te maken kunnen krijgen met incassobureaus die slecht werk leveren. Schuldeisers hebben behoefte aan goed contact met het incassobureau. Het is belangrijk dat zij een duidelijk overzicht hebben van de werkzaamheden die het incassobureau verricht in opdracht van hen.

Tip
Betaal niet zomaar als er een dreigende incassobrief op uw deurmat valt, maar laat u hierbij goed voorlichten en adviseren door een advocaat.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over bestaande nieuwsartikelen neem hierover dan vrijblijvend contact met ons op +31 20 - 644 75 41 of per e-mail
op info@spaargarenaccountants.nl

© 2022 Spaargarenaccountants