Nieuws

Plannen Regeerakkoord voor zzp’ers

In het Regeerakkoord staan ook de plannen van het kabinet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers. Het meest opvallend is dat de Wet DBA wordt vervangen. wilt u meer lezen over dit, Download dan hier de nieuwsbrief.

Arbowet gewijzigd: wat verandert er voor u?

Inleiding
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft u twee verplichtingen ten aanzien van uw werknemers. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken en zonder schade voor hun gezondheid. Die verplichting heeft u ook ten aanzien van door u ingehuurde krachten. Daarnaast moet u samen met de arbodienst uw zieke werknemers adequaat naar herstel begeleiden. Per 1 juli 2017 zijn daar nieuwe verplichtingen bijgekomen door wijziging van de Arbowet. Welke en wanneer u contracten hierop moet aanpassen, leest u hierna. Tot slot geven we u nog twee belangrijke tips.

Instemming OR of personeelsvertegenwoordiging bij keuze preventiemedewerker
U moet zich bij uw arbobeleid laten bijstaan door minimaal één deskundige werknemer (de ‘preventiemedewerker’). Hij/zij houdt zich bezig met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Nieuw is dat een eventueel aanwezige ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de keuze voor de persoon van preventiemedewerker en zijn/haar positie. De preventiemedewerker wordt minimaal betrokken bij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en bij de uitvoering van de maatregelen daaruit. Ook werkt hij/zij samen met de bedrijfsarts, arbodienst en met onder meer OR, PVT of - bij ontbreken daarvan - met andere, belanghebbende werknemers.

 Andere rol bedrijfsarts arbodienst
·       De bedrijfsarts krijgt een andere, meer adviserende rol. Naast de bestaande verzuimbegeleiding en samenwerking met de preventiemedewerker, adviseert hij/zij u over het algemeen beleid inzake preventie van arbeidsongevallen en gezondheidsklachten. Ook adviseert de bedrijfsarts over en toetst hij/zij de RI&E. Daarnaast:
·       meldt de bedrijfsarts beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB);
·       moet hij/zij vrij bezocht kunnen worden door werknemers – ook als zij niet ziek zijn - en stelt hij/zij hen in de gelegenheid om periodiek een onderzoek te ondergaan, gericht op het voorkomen en beperken van gezondheidsrisico’s;
·       mag de bedrijfsarts – ook buiten u om – elke arbeidsplaats in het bedrijf bezoeken en hierover overleg plegen met de preventiemedewerker, OR, PVT of uw werknemers;
·       moet de bedrijfsarts een verzoek om een andere bedrijfsarts te raadplegen voor een second opinion honoreren van een werknemer die het niet eens is met zijn/haar advies, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.
·       moet een bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben.

Aanpassen contracten
Hoe de bedrijfsarts de taken uitvoert, legt u vast in de contracten met de arbodienst. Bestaande contracten moeten dan ook worden aangepast. Bestond uw contract echter al op 30 juni 2017, dan heeft u daarvoor nog tot 1 juli 2018 de tijd. Maar kom tijdig in actie. Bent u te laat, dan volgt een boete.
Verlengingen van bestaande contracten met arbodiensten worden als ‘nieuwe’ contracten gezien.

Twee tips tot slot
Veel van de kosten voor de nieuwe verplichtingen komen voor uw rekening. Maak daarom met de arbodienst afgebakende en op uw bedrijf gerichte afspraken. Maak, gelet op de privacywetgeving, ook afspraken met de arbodienst over de uitvraag en aanlevering van gegevens die u nodig heeft om financiële voordelen, zoals de no-risk polis en -  in 2018 - de loonkostenvoordelen, te benutten.

Meer weten?
Wenst u advies, bijstand of heeft u meer informatie nodig om aan de nieuwe arboverplichtingen te voldoen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Spaargaren Nieuwsbrief augustus 2017

Spaargaren Accountants heeft voor u de belangrijkste fiscale tips en actiepunten van de afgelopen periode verzameld. Heeft u vragen over een onderwerp neem dan gerust contact met ons op. Download hier de nieuwsbrief.

Subsidieregeling praktijkleren - 28 juli 2017

Werden er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw onderneming? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze subsidieregeling kunt u maximaal € 2.700 ontvangen per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats per studiejaar. Of u daarvoor in aanmerking komt en hoe u de subsidie kunt aanvragen, leest u hierna.

Voorwaarden
Heeft u het afgelopen jaar een vmbo- of mbo-leerling begeleid? In dat geval moet uw onderneming een erkend leerbedrijf zijn om voor de subsidie in aanmerking te komen. De subsidie betreft dan een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Heeft u een hbo-leerling, promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleid? Dan kunt u de subsidie krijgen als de onderwijsinstelling van de stagiair uw onderneming aanmerkt als een onderneming/organisatie die een goede begeleiding geeft. U krijgt dan een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten. De praktijkleerstage dient te berusten op een geldige overeenkomst tussen de onderwijsinstelling, u als werkgever en uw stagiair. De beroepsopleiding moet een volledig onderwijsprogramma betreffen en diplomagericht zijn.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats per studiejaar. U ontvangt de subsidie na de stageperiode in de verhouding van de periode waarin u daadwerkelijk de praktijkbegeleiding in uw bedrijf heeft verzorgd. Een leerling/ student of toio kan dus elk moment van het studiejaar bij u starten of stoppen. U krijgt dan naar verhouding een tegemoetkoming in de gemaakte begeleidingskosten.

Deadline subsidieaanvraag
Het is van groot belang dat u de aanvraag tijdig indient. U kunt dit doen na afronding van de praktijkleerstage maar uiterlijk op 15 september 2017. De aanvraag dient u digitaal in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?
Heeft u nog vragen of hulp nodig? Of bent u benieuwd of u aanmerking komt voor deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Rijksbegroting 2017 | Online magazine - 11 mei 2017

Het nieuwe parlementaire jaar ging op dinsdag 20 september van start. Speciaal voor u, heeft Spaargaren Accountants de digitale uitgave Rijksbegroting 2017 ontwikkeld. Doe uw voordeel met de aangeboden informatie. U kunt desgewenst deze uitgave delen met uw relaties via verschillende social media-kanalen.
Klikt u hier om het magazine te bekijken.

Actie balansschulden btw bijna ten einde - 23 februari 2017

De belastingdienst laat via zijn site weten dat per 1 maart 2017 wordt gestopt met de “Actie balansschulden omzetbelasting”. Daarnaast maakt zij ondernemers er op attent dat suppletieaangifte moet worden gedaan als er in 2016 te veel of te weinig btw is aangegeven.

© 2017 Spaargareaccountants